Algemene Ledenvergadering van BSV (Bennekom)

Martin Markering, beoogd nieuwe penningmeester, kijkt toe bij een topduel

Aan de leden van de Bennekomse Schaakvereniging (BSV)

Hierbij nodig ik u uit voor een Algemene Ledenvergadering van BSV, te houden op maandag 2 september 2019 in De Commanderij te Bennekom; aanvang 20.00 uur.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering van 3 september 2018
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag jeugdafdeling
 5. Jaarverslag interne competities
 6. Financieel verslag 2018-2019
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Jaarverslagen externe competities
 10. Bestuursverkiezing/samenstelling
 11. Voorstel interne competitie
 12. Externe competitie KNSB en OSBO
 13. Begroting 01 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020
 14. Eventuele toekomstplannen BSV
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Toelichting op agenda

Ad 2 t/m Ad 6, AD 9 en Ad 13: De verslagen en de begroting treft u in de Ga-zette van augustus 2019 aan.

Ad 10:  Aftredend: Teunis Bunt, voorzitter (herkiesbaar voor een periode van twee jaar); John Riksen, secretaris (wegens ziekte helaas niet beschikbaar); Benno van der Veen, penningmeester (niet herkiesbaar); Jan Wouters, jeugdleider en vicevoorzitter (herkiesbaar voor een periode van twee jaar).

Nieuwe kandidaten. Het bestuur stelt voor in de vacature van penningmeester te benoemen: Martin Markering, thans ook bestuurslid algemene zaken en wedstrijdzaken intern. De benoeming is voor een periode van twee jaar.

Het bestuur is naarstig op zoek geweest naar een nieuwe secretaris. Dat is tot op heden niet gelukt.

Het bestuur stelt voor interim-secretaris Rini Kreeft nog in die functie te laten functioneren. En dat zolang als nodig is. Het ernstige streven is zo snel mogelijk na de ALV alles in het werk worden gestellen een nieuwe secretaris te benoemen.

Het bestuur stelt voor bij acclamatie akkoord te gaan met de bovengenoemde voorstellen.

Uiteraard kunnen bij het bestuur voor de vacatures tegenkandidaten worden ingediend. Dit dient schriftelijk te geschieden. De eventuele kandidaturen dienen telkens te worden ondersteund door minimaal drie leden en vóór 26 augustus 2019 in het bezit te zijn van de interim-secretaris.

Ad 11 en 12: De ideeën van het bestuur met betrekking tot de gang van zaken in de interne en externe competities in het seizoen 2019-2020 treft u in de Ga-zette van augustus 2019 aan.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Rini Kreeft, interim-secretaris,

Van Broeckhuysenstraat 23, 6721TC Bennekom

Tel. 06-51601673

E-mail: [email protected]

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Sponsors
Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archief