ALV van BSV op 27 augustus 2012

Aan de leden van de Bennekomse Schaakvereniging (BSV)

Hierbij nodig ik u uit voor een Algemene Ledenvergadering van BSV, te houden op maandag 27 augustus 2012 in De Commanderij te Bennekom; aanvang 20.00 uur.

Het is de bedoeling de vergadering uiterlijk 22.00 uur te beëindigen en dat clubkampioen Hotze Tette Hofstra vanaf daarna een simultaan verzorgt.

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Verslag algemene ledenvergadering van 29 augustus 2011
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag jeugdafdeling
5. Jaarverslag wedstrijdzaken
6. Financieel verslag 2011-2012
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Benoeming kascommissie
9. Bestuursverkiezing/samenstelling
10. Voorstel interne competitie
11. Begroting 01 augustus 2012 tot en met 31 juli 2013
12. Toekomstplannen BSV
13. Rondvraag
14. Sluiting

Toelichting op agenda
Ad 2 t/m Ad 6 en Ad 11: De verslagen c.q. begroting treft u in de Ga-zette van 6 augustus 2012 aan.

Ad 9: Secretaris Rini Kreeft is aftredend, maar is herkiesbaar voor een nieuwe periode van twee jaar. Noël Bovens is herkiesbaar voor 1 jaar in huidige constructie met Hans Gillet als assistent. Er wordt nog steeds gezocht naar een kandidaat voor het jeugdleiderschap. Kandidaten mogen zich gerust melden bij het secretariaat of bij de voorzitter!
Uiteraard kunnen bij het bestuur voor de vacature tegenkandidaten worden ingediend. Dit dient schriftelijk te geschieden.
De eventuele kandidaturen dienen telkens te worden ondersteund door minimaal drie leden en vóór 25 augustus 2012 in het bezit te zijn van de secretaris.

Ad 10: De ideeën van het bestuur met betrekking tot de gang van zaken in de interne competities in het seizoen 2012-2013 treft u in de Ga-zette van 6 augustus 2012 aan.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Rini Kreeft, secretaris,
Van Broeckhuysenstraat 23,
6721 TC Bennekom

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archives