Maandag 3 september ALV bij BSV Bennekom

De algemene ledenvergadering van BSV Bennekom wordt maandag 3 september gehouden in denksportcentrum De Commanderij. Aanvang 20.00 uur.

Omdat de uitgave van de Ga-zette van 20 augustus is vertraagd, zijn de uitnodiging en de agenda, alsmede de belangrijkste stukken per mail aan de leden verzonden.  De agenda en het document   interne competitie treft u hieronder aan.

Aan de leden van de Bennekomse Schaakvereniging (BSV)

Hierbij nodig ik ( de secretaris) u uit voor een Algemene Ledenvergadering van BSV Bennekom, te houden op maandag 3 september 2018 in De Commanderij te Bennekom; aanvang 20.00 uur.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering van 4 september 2017
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag jeugdafdeling
 5. Jaarverslag wedstrijdzaken
 6. Financieel verslag 2017-2018
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Bestuursverkiezing/samenstelling
 10. Voorstel interne competitie
 11. Externe competitie KNSB en OSBO
 12. Begroting 01 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019
 13. Eventuele toekomstplannen BSV
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Toelichting op agenda

Ad 2 t/m Ad 6 en Ad 12: De verslagen en de begroting treft u in de Ga-zette van 20 augustus 2018 aan.

Ad 9:  Aftredend zijn: John Riksen, secretaris; Rini Kreeft wedstrijdzaken, pr-communicatie en ledenadministrateur; Rinus van der Molen, wedstrijdleider intern.

Riksen en Kreeft zijn  voor een periode van twee jaar herkiesbaar. Van der Molen is niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt,  teneinde het bestuur compleet te maken, voor om Martin Markering voor twee jaar te benoemen tot bestuurslid algemene zaken. Hij zal bijspringen waar nodig en zover zijn tijd strekt.

Het bestuur stelt voor bij acclamatie akkoord te gaan met de her- c.q. verkiezing van het drietal genoemden.

Uiteraard kunnen bij het bestuur voor de vacatures tegenkandidaten worden ingediend. Dit dient schriftelijk te geschieden. De eventuele kandidaturen dienen telkens te worden ondersteund door minimaal drie leden en vóór 28 augustus 2017 in het bezit te zijn van de secretaris.

Ad 10: Eventuele ideeën van het bestuur met betrekking tot de gang van zaken in de interne competities in het seizoen 2018-2019 treft u in de Ga-zette van 20 augustus 2018 aan.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

John Riksen, secretaris,

Raadhuisstraat 25, 6711 DS, Ede.

Tel. 06-44922166

E-mail:  [email protected]

 

OPZET VAN DE COMPETITIES  2018/2019

Leeswijzer:

IC         Interne Competitie

EC       Externe Competitie

BT        Bekertoernooi

RA       RAPID competitie

ST        Snelschaaktoernooi

IC         Interne Competitie

Het bestuur heeft zich gebogen over de jongste gang van zaken rond de interne competitie en met name het afnemen van de interesse om te komen spelen in de laatste anderhalve maand van het seizoen. Dat heeft sportieve gevolgen, omdat spelers met een wat lagere rating meer kans lopen een speler te ontmoeten uit de bovenste regionen. En dat wordt door sommigen als niet prettig ervaren.

En niet onbelangrijk, de terugloop van de belangstelling voor de interne competitie in april en mei merken we ook in de portemonnee van de club. Minder omzet bij de bar betekent minder winst bij de bar en dus heeft dat vervelende financiële consequenties.

Het bestuur heeft tal van gesprekken met leden gevoerd over de interne, Sjoerd de Rave heeft zijn ideeën zelfs op papier gezet en er is breed bij ’de buren’ over de schouder mee gekeken.

Dat alles heeft er toe geleid dat het bestuur hierbij voorstelt om de competities volgens onderstaande regels te laten verlopen.

De regels voor de IC zijn als volgt:

* De interne competitie gaat over 26 ronden. Er wordt gespeeld volgens het systeem Keizer in twee groepen (zie hieronder) en wel een eerste competitie van 13 ronden en een tweede competitie van 13 ronden..

* Een overwinning levert de rangwaarde van de tegenstander aan punten op, een remise de helft hiervan. Een verliespartij is altijd 0 punten.

* In geval van een oneven aantal spelers voor een ronde heeft één speler geen tegenstander, hij krijgt hiervoor twee derde keer de eigen rangwaarde aan punten. Elke speler kan hooguit één maal per competitie oneven loten.

* Een verhindering of te wel afmelding levert geen punten (meer) op.

* Daar de rangwaarden gekoppeld zijn aan de klasseringen en dus bij de spelers per ronde variëren wordt er steeds herberekend.

* De spelers worden (in de regel) steeds van hoog naar laag ingedeeld (voor de hoogst geklasseerde nog niet ingedeelde speler wordt een tegenstander gezocht).

*  Spelers treffen elkaar in de eerste dertien ronden hooguit éénmaal. Vanaf ronde veertien kunnen spelers elkaar een tweede maal treffen, waarbij dit gepaard gaat met verwisselde kleuren ten opzichte van de eerste partij.

* Men kan elkaar een tweede maal treffen onder voorwaarde dat er minimaal twee andere gespeelde partijen tussen zitten.

* Resultaten eerste bekerronde tellen niet mee voor de ranglijst interne competitie. Resultaten overige ronden tellen wel mee in die ranglijst.

Subgroepen

* Spelers zijn ingedeeld in twee groepen, te weten: groep  A en groep B, waarbij in principe de A-spelers geacht worden de sterkere spelers te zijn en de B-spelers de minst sterke spelers zijn. Dit is aangeduid met letters in de ranglijst.

* Als zowel bij de A- als de B-spelers een speler oneven is, spelen deze tegen elkaar, waarbij de B-speler de witte kleur krijgt. Dit is een zogeheten ‘vrije partij’, die wel meetelt voor de score en een waardering oplevert gelijk aan de regeling voor de externe competitie.

* Na dertien ronden en aan het einde van het seizoen vindt promotie en degradatie plaats tussen deze categorieën. Er dienen na dertien ronden minimaal 3 interne partijen en na zesentwintig ronden minimaal 6 interne partijen gespeeld te zijn om te kunnen promoveren/degraderen.

*Na dertiende ronde en aan het einde van het seizoen promoveren de drie hoogst geklasseerde spelers in de B categorie. Na dertien ronden degraderen de drie laagst geklasseerde spelers in de categorie A naar categorie B. Aan het einde van het seizoen degraderen de drie laagst geklasseerde spelers in de A-categorie. Spelers die niet het vereiste aantal partijen hebben gespeeld tellen hierbij niet mee.

* Na ronde 13 van de tweede competitie wordt nummer één uitgeroepen tot clubkampioen 2018-2019. en de nummer 1 van groep B wordt tot B-kampioen 2018-2019uitgeroepen

* De promotie/degradatie regeling voor de tweede competitie  is gelijk aan de hierboven omschreven.

Speeltempo’s:

Standaard:                               per speler 1u 40 min + 10 sec increment

Jeugdspeler:                            per speler 1u  en geen increment

Indien beiden akkoord:             per speler 1u  en geen increment

* Voor de IC wordt het programma Rokade gebruikt waarbij ingedeeld wordt volgens het Keizer systeem

* Er wordt jaarlijks op basis van het voorgaande jaar een nieuwe indeling in een A- en B-groep gemaakt.. Er wordt gestreefd naar twee groepen van gelijke grootte.

* Bij aanvang van de nieuwe competitie wordt een nieuwe startranglijst gemaakt, uitgaande van de eindstand in het vorige seizoen, met correctie van de groepsindeling voor de gepromoveerde en gedegradeerde spelers.

Regels voor afmelding IC

Om de tijdsdruk bij het indelen te verminderen gaan we met ingang van het seizoen 2018-2019 over tot de volgende maatregel.

Bij de ingang van de zaal komen twee namenlijsten te liggen van de A-groep en de B-groep. Iedere speler die arriveert, zet een vinkje voor zijn eigen naam. Om 19.50 uur gaat de indeler/wedstrijdleider  indelen. Leden die op een avond wel willen meespelen, maar niet op tijd kunnen zijn, dienen ruim op te bellen/appen/mailen naar de indeler. Zoals eerder aangehaald, de bye wordt afgeschaft en niet komen is een nul.

Waardering uitslagen externe competitie voor de IC:

Winst in EC levert voor de IC:               eigen waarde op dat moment

Remise in EC levert voor de IC:            tweederde eigen waarde

Verlies in EC levert voor de IC:             helft eigen waarde

 

BT        Bekertoernooi

De regels voor het BT zijn als volgt:

* BT kent een up or out ofwel afval-systematiek, alleen de winnaars gaan door naar de volgende ronde

* Per ronde wordt er in principe tegen één tegenstander één partij gespeeld met het eerder genoemde standaard speeltempo in de IC (zie boven). Indien beide speler dat tevoren te kennen geven, mag er ook een mini-match over twee partijen gespeeld worden tegen één tegenstander, met 45 minuten per persoon per partij + 5 sec increment

* Bij een mini-match wordt voor de kleur in de eerste partij geloot, de tweede partij wordt met verwisselde kleuren gespeeld..

* De noodzakelijke barrage na een remise (er moet een winnaar komen) bestaat uit twee snelschaakpartijen met wisselende kleur en een bedenktijd van 5 min + 3 sec/zet. Is de stand dan nog gelijk dan volgt een derde snelschaakpartij, waarbij de witspeler 5 min + 0 sec en de zwartspeler 4 min+ 0 sec als bedenktijd krijgt toebedeeld en waarbij winst beslist en bij remise de zwartspeler de winnaar is

* Per ronde wordt geloot

* Indien een speler bij de eerste ronde verhinderd is en dit van te voren meldt dan wordt zijn partij op de eerstvolgende clubavond gespeeld.

* Uitgaande van minder dan 32 aanmeldingen voor de eerste ronde worden er zoveel partijen gespeeld als nodig is om voor de achtste finale 16 deelnemers over te houden, formule: aantal partijen = aantal deelnemers – 16.

* Via een vrije loting wordt het benodigde aantal partijen ingedeeld. Degene die niet ingedeeld worden, zijn automatisch geplaatst voor de achtste finale en worden voor een gewone interne partij ingedeeld.

* Er wordt zoveel mogelijk volgens planning gespeeld en alleen bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken. De wedstrijdleider bepaalt

* Waardering uitslagen BT voor de IC is identiek aan die van de externe competitie (zie boven)

 

RA       RAPID competitie

De regels voor de RA zijn als volgt:

* Er vinden 3 voorronden plaats, elk bestaande uit 4 Rapid partijen

* Op grond van de resultaten van de 3 voorrondes wordt een finalegroep van 6 personen ingedeeld.

* Speeltempo is per speler 18 min + 5 sec increment

* Per 4 gemiste partijen ( één voorronde) wordt 1 bye toegekend.

* Voor de indeling wordt gebruik gemaakt van het programma SwissMaster

* Bij gelijk eindigen na de voorronden wordt eerst gekeken naar het aantal gespeelde partijen. Indien dit ook gelijk is  bepaalt het aantal WP (weerstandspunten) de onderlinge volgorde.

* Twee voorronden worden in de loop van het seizoen gespeeld. De derde voorronde en de finale wordt aan het slot van het seizoen gespeeld.

 

ST        Snelschaaktoernooi Open

De regels voor het ST zijn als volgt:

* Er vindt geen intern BSV ST meer plaats. Wel wordt een open BSV ST afgewerkt. Met het open BSV ST wordt het seizoen afgesloten.

* Speeltempo : per speler 5 min (zonder increment)

* Voor de indeling wordt gebruik gemaakt van het programma SwissMaster

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Sponsors
Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archief