Simultaan Hotze Tette Hofstra op 28 augustus is start

Onze clubkampioen Hotze Tette Hofstra geeft op maandag 28 augustus 2017 in denksportcentrum de Commanderij,  als seizoen opening 2017-2018, een simultaan. Daarbij kunnen alle leden van de club aanschuiven.

Met name ook wordt de jeugd uitgenodigd door jeugdleider Jan Wouters. Zij kunnen al vanaf 19.30 uur terecht.

Uiteraard zijn, naast  de leden van BSV Bennekom, ook niet-leden hartelijk welkom. Zij kunnen het tegen onze clubkampioen opnemen. Ook zij kunnen vanaf 20.00 uur aanschuiven. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Aan de leden van de Bennekomse Schaakvereniging (BSV) 

Hierbij nodig ik u uit voor een Algemene Ledenvergadering van BSV, te houden op maandag 4 september 2017 in De Commanderij te Bennekom; aanvang 20.00 uur. 

De agenda is als volgt: 

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering van 29 augustus 2016
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag jeugdafdeling
 5. Jaarverslag wedstrijdzaken
 6. Financieel verslag 2016-2017
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Bestuursverkiezing/samenstelling
 10. Voorstel interne competitie
 11. Externe competitie KNSB en OSBO
 12. Begroting 01 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018
 13. Toekomstplannen BSV
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Toelichting op agenda

Ad 2 t/m Ad 6 en Ad 12: De verslagen en de begroting treft u in de Ga-zette van 21 augustus 2017 aan. 

Ad 9:  Aftredend zijn: Voorzitter Noël Bovens, penningmeester Benno van der Veen en jeugdleider/vice-voorzitter Jan Wouters. Van dit drietal is Noël Bovens niet langer beschikbaar. Hij vindt dat op zijn post regelmatig wisseling in persoon nodig is en acht daarvoor op dit moment de tijd weer rijp. Benno van der Veen en Jan Wouters zijn voor een periode van twee jaar herkiesbaar. Het bestuur stelt voor bij acclamatie akkoord te gaan met de herverkiezing van Benno van der Veen en Jan Wouters.

In de vacature van voorzitter is Teunis Bunt bereid gevonden deze te vervullen. Teunis is uiteraard geen onbekende bij BSV Bennekom. Hij is 58 jaar, is onder meer docent Nederlands en is sinds 9 september 1985 lid van onze club.  Het bestuur stelt voor Teunis Bunt bij acclamatie voor een periode van twee jaar te benoemen als voorzitter.

Uiteraard kunnen bij het bestuur voor de vacatures tegenkandidaten worden ingediend. Dit dient schriftelijk te geschieden. De eventuele kandidaturen dienen telkens te worden ondersteund door minimaal drie leden en vóór 28 augustus 2017 in het bezit te zijn van de secretaris. 

Ad 10: Het bestuur stelt voor te spelen met  het oorspronkelijke systeem Keizer als uitgangspunt. De ideeën van het bestuur met betrekking tot de gang van zaken in de interne competities in het seizoen 2017-2018 treft u in de Ga-zette van 21 augustus 2017 aan. Verschijning omstreeks 24 augustus 2017.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

John Riksen, secretaris,

Raadhuisstraat 25, 6711 DS, Ede.

Tel. 06-44922166

E-mail:  [email protected]

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archives